ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Много се радваме, че проявихте интерес към нашето предприятие. Защитата на данните е от особено висок приоритет за управлението на Lokator-K Ltd. Използването на интернет страниците на Lokator-K Ltd. е възможно без посочване на лични данни; ако обаче субектът на данни иска да използва корпоративни услуги чрез нашия уебсайт, може да се наложи обработка на лични данни. Ако обработката на лични данни е необходима и няма законово основание за такава обработка, обикновено получаваме съгласие от субекта на данните.

Обработката на лични данни, като име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субект на данни, винаги трябва да е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичната за държавата защита на данните разпоредби, приложими за Lokator-K Ltd.. Чрез тази декларация за защита на данните нашето предприятие би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това, субектите на данни се информират чрез тази декларация за защита на данните за правата, които имат.

Като администратор, Lokator-K Ltd. е приложила множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, предаванията на данни, базирани на Интернет, по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютната защита може да не бъде гарантирана. Поради тази причина всеки субект на данни е свободен да ни прехвърля лични данни чрез алтернативни средства, например по телефона.

1. Определения
Декларацията за защита на данните на Lokator-K Ltd. се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Нашата декларация за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните използваме, следните термини:

 • a)    Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е това, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор. Ние не събираме никакви данни, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

 • b) Субект на данни

Субект на данни е всяко идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

 • c)    Обработка

Обработка е всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптация или промяна, извличане, консултация, използване , разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подравняване или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • d)    Ограничение на обработването

Ограничението на обработката е маркиране на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхната обработка в бъдеще.

 • e)    Профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, състояща се от използване на лични данни за оценка на някои лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализ или прогнозиране на аспекти, свързани с представянето на това физическо лице на работа, икономическо положение, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения.

 • f)     Псевдонимизация

Псевдонимизацията е обработка на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат приписвани на конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че такава допълнителна информация се съхранява отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да гарантира, че личните данни не се приписват на идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.

 • g)    Администратор или администратор, отговорен за обработката

Администратор или администратор, отговорен за обработката, е физическото или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка са определени от законодателството на Съюз или на държава-членка, администраторът или специфичните критерии за неговото номиниране могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза или на държавата-членка.

 • h)    Обработващ / Процесор

Процесорът е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

 • i)      Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получат лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

 • j)      Трета страна

Третата страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данни, администратора, обработващия лични данни и лица, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни са упълномощени да обработват лични данни.

 • k)    Съгласие

Съгласието на субекта на данните е всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данни, с което той или тя чрез изявление или с ясен утвърдителен акт означава съгласие за обработката на лични данни, свързани с него, или нея.

 1. Име и адрес на Администратора

Администраторът за целите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), други закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз, и други разпоредби, свързани със защитата на данните, е:

Lokator-K Ltd.
zh.k. Gotse Delchev bl.258 entr.A
Sofia 1404, Bulgaria
Tel.: + 359 2 9621881; + 359 2 9622138
Fax: + 359 2 9622139
E-mail: office@lokatork.com, sales@lokatork.com

Website: https://ultrazvukovivani.com/

 1. Бисквитки

Интернет страниците на Lokator-K Ltd. използват бисквитки. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения идентификатор на бисквитки. Идентификационният номер на бисквитката е уникален идентификатор на бисквитката. Състои се от символен низ, чрез който интернет страниците и сървърите могат да бъдат присвоени на конкретния интернет браузър, в който се съхранява бисквитката. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да разграничат индивидуалния браузър на обекта на данните от другите интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран с помощта на уникалния идентификатор на бисквитки.

Чрез използването на бисквитки, Lokator-K Ltd. може да предостави на потребителите на този уебсайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на бисквитките.

Посредством бисквитка информацията и предложенията на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. Бисквитките ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва бисквитки, например, не трябва да въвежда данни за достъп всеки път, когато има достъп до уебсайта, тъй като това се поема от уебсайта и по този начин бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е бисквитката на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът помни статиите, които клиент е поставил във виртуалната количка за пазаруване чрез бисквитка.

Субектът на данни може по всяко време да предотврати настройването на бисквитки чрез нашия уебсайт чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин може трайно да откаже настройката на бисквитките. Освен това вече зададените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно във всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данни деактивира настройката на бисквитките в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уебсайт могат да бъдат напълно използваеми.

 1. Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на Lokator-K Ltd. събира серия от общи данни и информация, когато субект на данни или автоматизирана система изиска уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събрани могат да бъдат (1) използваните типове браузъри и версии, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайтът, от който системата за достъп достига до нашия уебсайт (така наречените препращащи), (4) под -уебсайтове, (5) датата и часа на достъп до интернет сайта, (6) адрес на интернет протокол (IP адрес), (7) доставчик на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да се използва в случай на атаки срещу нашите системи за информационни технологии.

Когато използва тези общи данни и информация, Lokator-K Ltd. не прави заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима за (1) доставяне на съдържанието на нашия уебсайт правилно, (2) оптимизиране на съдържанието на нашия уебсайт, както и неговата реклама, (3) осигуряване на дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уебсайт технологии и (4) предоставят на правоприлагащите органи информацията, необходима за наказателно преследване в случай на кибератака. Поради това Lokator-K Ltd. анализира анонимно събрани данни и информация статистически, с цел повишаване на защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и за осигуряване на оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме.

 1. Регистрация на нашия уебсайт

Субектът на данните има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора с посочване на лични данни. Кои лични данни се предават на администратора, се определя от съответната маска за въвеждане, използвана за регистрацията – собствено и фамилно име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер и IP адреси. Личните данни, въведени от субекта на данните, се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негови собствени цели. Администраторът може да поиска прехвърляне към един или повече процесори (напр. Услуга за колетни пратки), който също използва лични данни за вътрешна цел, която се дължи на администратора.

Чрез регистрация на уебсайта на администратора, IP адресът – присвоен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните, – датата и часът на регистрацията също се съхраняват. Съхранението на тези данни става на фона на това, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и, ако е необходимо, да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Доколкото съхранението на тези данни е необходимо за осигуряване на администратора. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целта на наказателното преследване.

Регистрацията на субекта на данни, с доброволно посочване на лични данни, има за цел да даде възможност на администратора да предлага съдържанието или услугите на субекта на данни, които могат да се предлагат само на регистрирани потребители поради естеството на това, за което става въпрос. Регистрираните лица са свободни да променят личните данни, посочени по време на регистрацията, по всяко време или да ги изтрият напълно от базата данни на администратора.

Администраторът на данни по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това администраторът на данни трябва да коригира или изтрие лични данни при поискване или посочване на субекта на данни, доколкото няма законови задължения за съхранение. Всички служители на администратора са на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за контакт.

 1. Абонамент за нашите бюлетини

На уебсайта на Lokator-K Ltd. потребителите получават възможността да се абонират за бюлетина на нашето предприятие. Маската за въвеждане, използвана за тази цел, определя какви лични данни се предават – собствено и фамилно име, имейл адрес и IP адрес, както и кога бюлетинът е поръчан от контролера.

Lokator-K Ltd. редовно информира своите клиенти и бизнес партньори чрез бюлетин за корпоративни предложения. Бюлетинът на предприятието може да бъде получен от субекта на данни, само ако (1) субектът на данни има валиден имейл адрес и (2) субектът на данни се регистрира за изпращане на бюлетина. Имейл за потвърждение ще бъде изпратен на имейл адреса, регистриран за първи път от субект на данни за изпращане на бюлетин, по правни причини, в процедурата за двойно включване. Този имейл за потвърждение се използва за доказване дали собственикът на имейл адреса като субект на данни е упълномощен да получава бюлетина.

По време на регистрацията за бюлетина, ние също съхраняваме IP адреса на компютърната система, назначен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (възможната) злоупотреба с имейл адреса на субекта на данни на по-късна дата и следователно служи за целта на правната защита на администратора.

Личните данни, събрани като част от регистрация за бюлетина, ще се използват само за изпращане на нашия бюлетин. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, стига това да е необходимо за работата на услугата за бюлетин или въпросната регистрация, тъй като това може да се случи в случай на промени в офертата на бюлетина, или в случай на промяна в техническите обстоятелства. Няма да има прехвърляне на лични данни, събрани от бюлетинната услуга на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е дал за изпращане на бюлетина, може да бъде оттеглено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието във всеки бюлетин се намира съответна връзка.

 1. Проследяване на бюлетини

Бюлетинът на Lokator-K Ltd. съдържа така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, вградена в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да позволят запис и анализ на регистрационния файл. Това позволява статистически анализ на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения проследяващ пиксел, Lokator-K Ltd.може да види дали и кога е отворен имейл от субект на данни и кои връзки в имейла са извикани от субектите на данни.

Такива лични данни, събрани в проследяващите пиксели, съдържащи се в бюлетини, се съхраняват и анализират от администратора, за да се оптимизира доставката на бюлетина, както и да се адаптира още по-добре съдържанието на бъдещите бюлетини към интересите на субекта на данните Тези лични данни няма да бъдат предадени на трети страни. Субектите на данни имат право по всяко време да отменят съответната отделна декларация за съгласие, издадена чрез процедурата за двойно избиране. След отмяна тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора. Lokator-K Ltd. автоматично разглежда отказа от получаването на бюлетина като оттегляне.

 1. Форма за контакт на уебсайта

Уебсайтът на Lokator-K Ltd. съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашето предприятие, както и директна комуникация с нас, което включва и общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес). Ако субектът на данни се свърже с администратора по електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предадени от субекта на данните, се съхраняват автоматично. Име и фамилия, имейл адрес и IP адрес, предадени доброволно от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или свързване със субекта на данни. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.

 1. Функция за коментари на уебсайта

Lokator-K Ltd. предлага на потребителите възможност да оставят отделни коментари за продукти или отделни приноси в блога в блог, който е на уебсайта на администратора. Блогът е уеб-базиран, публично достъпен портал, чрез който един или повече хора, наречени блогъри или уеб-блогъри, могат да публикуват статии или да записват мисли в така наречените блогпостове. Публикациите в блогове обикновено могат да бъдат коментирани от трети страни.

Ако субектът на данни остави коментар за продукт или блог, публикуван на този уебсайт, коментарите, направени от субекта на данни, също се съхраняват и публикуват, както и информация за датата на коментара и за потребителския (псевдоним), избран от субекта на данни. Освен това се регистрира и IP адресът, присвоен от доставчика на интернет услуги (ISP) на субекта на данните. Това съхранение на IP адреса се извършва от съображения за сигурност и в случай че субектът на данни нарушава правата на трети страни или публикува незаконно съдържание чрез даден коментар. Следователно съхранението на тези лични данни е в собствен интерес на администратора на данни, така че той да може да се освободи в случай на нарушение. Тези събрани лични данни няма да бъдат предадени на трети страни,

Анонимизиран низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хаш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да се види дали го използвате. Декларацията за поверителност на услугата Gravatar е достъпна тук: https://automattic.com/privacy/. След одобрение на вашия коментар, вашата снимка на профила е видима за обществеността в контекста на вашия коментар.

Коментарите на посетителите могат да бъдат проверени чрез услуга за автоматично откриване на нежелана поща.

 1. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът на данни обработва и съхранява личните данни на субекта на данни само за периода, необходим за постигане целта на съхранението, или доколкото това е предоставено от европейския законодател или други законодатели в закони или подзаконови актове, на които е подчинен администраторът.

Ако целта на съхранението не е приложима или ако срокът за съхранение, предписан от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтича, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

 1. Права на субекта на данните
 • а) Право на потвърждение

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора потвърждението дали личните данни, отнасящи се до него, се обработват или не. Ако субектът на данни желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

 • б) Право на достъп

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора безплатна информация за личните му данни, съхранявани по всяко време, и копие от тази информация. Освен това европейските директиви и регламенти предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:

целите на обработката;

 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
 • съществуването на правото да се изисква от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се възрази срещу такава обработка;
 • съществуването на правото да подадете жалба до надзорен орган; когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД, и поне в тези случаи значима информация за
 • съответната логика, както и значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.

Освен това субектът на данните има право да получи информация дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация. В този случай субектът на данни има право да бъде информиран за подходящите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето.

Ако субектът на данни желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

 • в) Право на коригиране

Всеки субект на данните има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора без ненужно забавяне поправката на неточни лични данни, отнасящи се до него. Вземайки предвид целите на обработването, субектът на данните има право да попълва непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.

Ако субектът на данни желае да упражни това право на коригиране, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

 • г) Право на изтриване (Право да бъдеш забравен)

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора изтриването на лични данни, отнасящи се до него, без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие лични данни без ненужно забавяне, когато е налице едно от следните основания, стига обработката да не е необходима:

  • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са събрани или обработени по друг начин.
  • Субектът на данни оттегля съгласието си, на което се основава обработването съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, и когато няма друго правно основание за обработката.
  • Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД ​​и няма преобладаващи легитимни основания за обработването или субектът на данните възразява срещу обработката съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗД.
  • Личните данни са обработени незаконно.
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение в законодателството на Съюза или на държава-членка, на което администраторът е подчинен.
  • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочено в член 8, параграф 1 от ОРЗД.

Ако се прилага една от гореспоменатите причини и субектът на данни желае да изтрие личните данни, съхранявани от Lokator-K Ltd., той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служител на Lokator-K Ltd. незабавно гарантира, че искането за изтриване е изпълнено незабавно.

Когато администраторът е направил публични лични данни и е задължен съгласно член 17, параграф 1 да изтрие личните данни, администраторът, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира други администратори, обработващи личните данни, за които субектът на данни е поискал изтриване от такива администратори на всякакви връзки към, копиране или репликация на тези лични данни, доколкото обработката не е необходима. Служители на Lokator-K Ltd. ще организират необходимите мерки в отделни случаи.

 • д) Право на ограничаване на обработката

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора ограничение за обработка, когато се прилага един от следните случаи:

 • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни.
 • Обработката е незаконна и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничението на тяхното използване.
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • Субектът на данни е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД ​​до проверката дали законните основания на администратора заменят тези на субекта на данните.

Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данни желае да поиска ограничението на обработката на лични данни, съхранявани от Lokator-K Ltd., той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служителят на Lokator-K Ltd. ще организира ограничаването на обработката.

 • е) Право на преносимост на данните

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи личните данни, отнасящи се до него, които са били предоставени на администратор, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Той или тя има право да предава тези данни на друг администратор без пречка от администратора, на когото са предоставени личните данни, стига обработката да се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, или по договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR и обработката се извършва с автоматизирани средства, стига обработката да не е необходима за изпълнението на задача, извършена в обществен интерес или при упражняване на официална власт, поверена на администратора.

Освен това, при упражняване на правото си на преносимост на данните съгласно член 20, параграф 1 от ОРЗД, субектът на данни има право да предава лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато това не засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.

За да отстоява правото на преносимост на данните, субектът на данни може по всяко време да се свърже с всеки служител на AVene d.o.o..

 • ж) Право на възражение

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, по всяко време, на възражения, свързани с неговата или нейната ситуация, да възрази срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на буква д) или (е) ) на член 6, параграф 1 от ОРЗД. Това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

Lokator-K Ltd. вече няма да обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да демонстрираме убедителни легитимни основания за обработването, които отменят интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на законни искове.

Ако Lokator-K Ltd. обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право по всяко време да възрази срещу обработка на лични данни, отнасящи се до него за такъв маркетинг. Това се отнася до профилирането, доколкото то е свързано с такъв пряк маркетинг. Ако субектът на данни възрази на AVene d.o.o. срещу обработката за целите на директния маркетинг, Lokator-K Ltd. вече няма да обработва личните данни за тези цели.

Освен това субектът на данните има право на основания, свързани с неговата или нейната конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него от Lokator-K Ltd. за научни или исторически изследователски цели, или за статистически цели съгласно член 89 (1) от ОРЗД, освен ако обработката е необходима за изпълнението на задача, извършена по причини от обществен интерес.

За да упражни правото на възражение, субектът на данни може да се свърже с всеки служител на Lokator-K Ltd.. Освен това субектът на данни е свободен в контекста на използването на услуги на информационното общество и независимо от Директива 2002/58 / ЕО да използва правото си на възражение чрез автоматизирани средства, използвайки технически спецификации.

 • з) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици за него или по същия начин значително го засяга, докато решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни, или (2) не е разрешено от законодателството на Съюза или държавата-членка, на което администраторът е подчинен и което също предвижда определяне на подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни, или (2) то се основава на изричното съгласие на субекта на данни, Lokator-K Ltd. прилага подходящи мерки, за да защити правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, най-малкото правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

Ако субектът на данни желае да упражни правата относно автоматизираното индивидуално вземане на решения, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на Lokator-K Ltd..

 • и) Право на оттегляне на съгласието за защита на данните

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време.

е) субектът на данни желае да упражни правото да оттегли съгласието си, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на Lokator-K Ltd..

12. Правно основание за обработката

Член 6 (1) буква (а) GDPR служи като правно основание за операции по обработка, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработка. Ако обработката на лични данни е необходима за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна, какъвто е случаят, например, когато операциите по обработка са необходими за доставка на стоки или за предоставяне на друга услуга, обработката е въз основа на член 6 (1), буква (б) GDPR. Същото се отнася и за такива операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Нашата компания подлежи ли на законово задължение, с което се изисква обработка на лични данни, като например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6 (1) буква (в) GDPR.

В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данни или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител е пострадал в нашата компания и неговото име, възраст, данни за здравно осигуряване или друга жизненоважна информация трябва да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработката ще се основава на чл. 6 (1) буква (г) GDPR.

И накрая, операциите по обработка могат да се основават на член 6, параграф 1, буква (д) GDPR. Това правно основание се използва за операции по обработка, които не са обхванати от нито едно от горепосочените правни основания, ако обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от нашата компания или от трета страна, освен когато тези интереси са заменени от интересите или основни права и свободи на субекта на данни, които изискват защита на личните данни. Такива операции по обработка са особено допустими, тъй като те са специално посочени от европейския законодател. Той счете, че може да се приеме легитимен интерес, ако субектът на данни е клиент на администратора (съображение 47, изречение 2 GDPR).

 1. Законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна

Когато обработването на лични данни се основава на член 6, параграф 1, буква (е) GDPR нашият законен интерес е да осъществяваме бизнеса си в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционерите.

 1. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на личните данни, е съответният законоустановен период на съхранение. След изтичане на този период съответните данни се изтриват рутинно, стига вече да не са необходими за изпълнението на договора или за започване на договор.

 1. Предоставяне на лични данни като законово или договорно изискване; Изискване, необходимо за сключване на договор; Задължение на субекта на данните да предоставя личните данни; възможни последици от липсата на такива данни

Поясняваме, че предоставянето на лични данни се изисква частично от закона (напр. Данъчни разпоредби) или може да произтича и от договорни разпоредби (напр. Информация за договорния партньор).

Понякога може да се наложи да сключим договор, в който субектът на данни ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Субектът на данни например е длъжен да ни предостави лични данни, когато нашата компания подпише договор с него. Непредоставянето на личните данни би довело до това, че договорът със субекта на данните не може да бъде сключен.

Преди личните данни да бъдат предоставени от субекта на данни, субектът на данни трябва да се свърже с всеки служител. Служителят изяснява на субекта на данни дали предоставянето на личните данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, има ли задължение за предоставяне на личните данни и последиците от непредоставянето на личните данни.

 1. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Analytics (с функция за анонимизиране). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Web Analytics представлява събиране и анализ на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услугата за уеб анализ събира данни за това от кой уебсайт човек е дошъл на друг уебсайт (така наречения реферал), кои подстраници са били посещавани или колко често и за каква продължителност е била преглеждана подстраница. Уеб анализите се използват главно за оптимизиране на уебсайта и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операционната компания на компонента Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

За уеб анализа чрез Google Analytics контролерът използва приложението „_gat. _anonymizeIp ”. Посредством това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данните се съкращава от Google и се анонимизира при достъп до нашите уебсайтове от държава-членка на Европейския съюз или друга договаряща държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента Google Analytics е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация за оценка на използването на нашия уебсайт и за предоставяне на онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове, както и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.

Google Analytics поставя бисквитка в системата за информационни технологии на субекта на данните. Какво представляват бисквитките е обяснено по-горе. С настройката на бисквитката Google има възможност да анализира използването на нашия уебсайт. При всяко извикване на една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от контролера и в който е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът в системата за информационни технологии на субекта на данните автоматично ще подава данни чрез Компонент Google-Analytics с цел онлайн реклама и уреждане на комисионни към Google. В хода на тази техническа процедура предприятието Google придобива знания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данни, който служи на Google, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде сетълменти на комисионни.

Бисквитката се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е направен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на интернет достъпа, използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на бисквитки през нашия уебсайт по всяко време чрез съответна корекция на използвания уеб браузър и по този начин за постоянно да откаже настройката на бисквитките. Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google Analytics да зададе бисквитка в системата за информационни технологии на субекта на данните. Освен това бисквитките, които вече се използват от Google Analytics, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу колекция от данни, генерирани от Google Analytics, която е свързана с използването на този уебсайт, както и с обработката на тези данни от Google и за предотвратяване на такива. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавка за браузър под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Тази добавка за браузър казва на Google Analytics чрез JavaScript, че никакви данни и информация за посещенията на интернет страници не могат да бъдат предадени на Google Analytics. Инсталирането на добавките на браузъра се счита за възражение от Google. Ако системата за информационни технологии на субекта на данни по-късно бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на данни трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Analytics.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google-AdWords

На своя уебсайт Администраторът е интегрирал Google AdWords. Google AdWords е услуга за интернет реклама, която позволява на рекламодателя да поставя реклами в резултатите от търсачката на Google и в рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодател предварително да дефинира конкретни ключови думи, с помощта на които една реклама в резултатите от търсенето с Google се показва само след това, когато потребителят използва търсачката, за да извлече релевантен за ключови думи резултат от търсенето. В Google Advertising Network рекламите се разпространяват на подходящи уеб страници с помощта на автоматичен алгоритъм, като се вземат предвид предварително дефинираните ключови думи.

Операционната компания на Google AdWords е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на Google AdWords е популяризирането на нашия уебсайт чрез включване на подходяща реклама на уебсайтовете на трети страни и в резултатите от търсачката на търсачката Google и вмъкване на реклама от трети страни на нашия уебсайт.

Ако субект на данни достигне до нашия уебсайт чрез реклама от Google, в системата за информационни технологии на субекта на данни чрез Google се подава така наречената бисквитка за преобразуване. Какво представляват бисквитките е обяснено по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след 30 дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Ако бисквитката не е изтекла, бисквитката за преобразуване се използва за проверка дали определени подстраници, например количката за пазаруване от система за онлайн магазини, са били извикани на нашия уебсайт. Чрез бисквитката за преобразуване и ние, и Google можем да разберем дали човек, достигнал до реклама на AdWords на нашия уебсайт, е генерирал продажби, т.е. изпълнил или е отменил продажба на стоки.

Данните и информацията, събрани чрез използването на бисквитката за преобразуване, се използват от Google за създаване на статистика за посещенията на нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията се използват от нас, за да се определи общият брой потребители, които са били обслужвани чрез реклами в AdWords, за да се установи успехът или неуспехът на всяка реклама в AdWords и за оптимизиране на нашите реклами в AdWords за в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която би могла да идентифицира субекта на данните.

Бисквитката за преобразуване съхранява лична информация, например интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещаваме нашите интернет страници, личните данни, включително IP адресът на интернет достъпа, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Продължавайки да използвате уебсайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Настройките на бисквитките на този уебсайт са настроени на „Разрешаване на бисквитки“, така че да получите най-доброто потребителско изживяване. Можете да продължите да използвате уебсайта, без да променяте настройките на бисквитките си или да кликнете върху „Приемам“, за да се съгласите с бисквитките. Научете повече за използването на бисквитки и блокирането на бисквитки на този уебсайт в нашата политика за поверителност.

Близо